Zasady użytkowania Witryny w ramach Oprogramowania WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za odwiedzenie witryny („Witryna”), na której znalazłeś link do tych Zasad Użycia („Witryna”). Witryna stanowi własność internetową TheSoftware (dalej łącznie jako „TheSoftware”, „my” i „nas”). Akceptujesz niniejsze Zasady Używania Witryny TheSoftware („Zasady Użycia”) w całości w momencie: (a) dostępu do Witryny; (b) zapisania się do newslettera lub subskrybowania listy mailingowej lub żądania informacji za pośrednictwem Witryny („Usługi subskrypcji”); (c) zapisania się w celu udziału w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych przez TheSoftware od czasu do czasu („Konkursy”); (d) dołączenia lub próby dołączenia do programu partnerskiego lub innego stowarzyszenia członkowskiego prezentowanego na Witrynie („Usługi członkowskie”); oraz/lub (e) zamówienia produktu i/lub usługi za pośrednictwem Witryny („Usługi sprzedawcy oraz wraz z Usługami subskrypcji i Usługami członkowskimi, „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego Konkursu, Umowy zakupu TheSoftware („Umowa sprzedaży”), Umowy członkowskie TheSoftware („Umowa członkowska”), a także wszelkie inne przepisy eksploatacyjne, regulaminy, cenniki i inne dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, stanowią integralną część niniejszej Umowy („Umowa”). Proszę dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na niniejszą Umowę w całości, nie masz uprawnień do korzystania z Usług i/lub Witryny w jakiejkolwiek formie lub sposób.

Konkretnie TheSoftware ZABRANIA DOSTĘPU DO WITRYNY I/LUB USŁUG OSOBOM, KTÓRE PODLEGAJĄ DZIECIĘCEMU PRAWU OCHRONY PRYWATNOŚCI ONLINE Z 1998 ROKU, ZMODYFIKOWANEMU („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB WITRYNY DLA KAŻDEJ OSOBY, NA WYŁĄCZNEJ SKRAJNEJ DISKRESJI.

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki i postanowienia określone w Umowie dotyczące korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie zamieszczona na Witrynie i powinieneś przejrzeć Umowę przed skorzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawrzeć wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego (18) roku życia, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi Subskrypcyjne

Zgodnie z warunkami Umowy, poprzez rejestrację na stronie internetowej i otrzymanie zgody od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać Usługi Subskrypcyjne za opłatą lub bez niej. Usługi Subskrypcyjne dostarczą Ci treści e-mailowe, tekstowe i inne materiały („Treści Subskrypcyjne”) związane z marketingiem internetowym, dostarczane przez TheSoftware i jego partnerów spoza firmy („Dostawców Spoza Firmy”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Treści Subskrypcyjnych, po prostu wyślij do nas e-mail na adres [email protected]. Treści Subskrypcyjne zawierają komentarze, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców Spoza Firmy, i niekoniecznie należy polegać na nich. Proszę korzystać z rozwagi, zdrowego rozsądku i ostrożności podczas korzystania z Treści Subskrypcyjnych i/lub Usług Subskrypcyjnych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie miał żadnych obowiązków ani nie poniesie żadnych odpowiedzialności w stosunku do Ciebie w związku z takimi Treściami Subskrypcyjnymi. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że Treści Subskrypcyjne dostępne w ramach Usług Subskrypcyjnych są dokładne, kompletne lub odpowiednie.

Usługi Członkowskie

Zgodnie z warunkami Umowy i Umową Członkowską, poprzez rejestrację na stronie internetowej, akceptację Umowy Członkowskiej i otrzymanie zgody od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać za opłatą lub bez niej Członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich, które oferuje MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię Umowy Członkowskiej, odwiedź stronę internetową dotyczącą konkretnego Członkostwa. Programy Członkowskie TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów („Treści Członkowskie” i wraz z Treściami Subskrypcyjnymi, „Treścią”), dostarczanych przez TheSoftware i określonych Dostawców Spoza Firmy, przeznaczonych do pomocy Członkom w ich przedsięwzięciach związanych z marketingiem internetowym. Treści Członkowskie zawierają komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców Spoza Firmy, i niekoniecznie należy polegać na nich.

Usługi Dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi z Witryny. Produkty i/lub usługi prezentowane na Witrynie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów wybranych usług. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług z Witryny ani za jakiekolwiek spory związane z dostawcą, dystrybutorem lub odbiorcami końcowymi produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec Ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na Witrynie produktami i/lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją na Usługi, mogą obejmować, między innymi, następujące: (a) pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres pocztowy (i adres rozliczeniowy, jeśli inny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telefaksu; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) wszelkie inne informacje wymagane na stosownym formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”).

Chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępnione na Witrynie, które rozszerzają lub w inny sposób ulepszają obecne funkcje Witryny, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność korzystania i/lub kwalifikowania się do Usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub innych produktów.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia za pośrednictwem konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz zaakceptowanie Oficjalnych Zasad Konkursu, które obowiązują dla każdego konkursu, możesz mieć szansę wygrać promocyjne nagrody oferowane w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się udostępnić prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane rejestracyjne konkursu.

PRZYZWOLENIE NA LICENCJĘ

Jako użytkownik Strony internetowej, otrzymujesz nieodłączną, nieprzenoszącą się, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, Zawartości oraz powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz korzystać ze Strony internetowej i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Żadna część Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączona do jakiejkolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego ani mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, imitować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odtwarzać kodu źródłowego, ani przenosić Strony internetowej, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części.

PRAWA AUTORSKIE

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne zagadnienia związane z Witryną, Treścią, Konkursami i Usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym, ale nie ograniczając się do, praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne wydobywanie materiałów z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznych metod lub jakiejkolwiek innej formy skrabbingu lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu, bez uprzedniej pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług.

CYTNIE DO WITRYNY, WSPÓŁBRANDING, „FRAME” I/LUB ODNIESIENIA DO WITRYNY SĄ ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może cytować do Witryny lub jej części (w tym, ale nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, elementów identyfikacji wizualnej lub chronionego prawem materiału), na swojej stronie internetowej lub miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, ramowanie Witryny i/lub odniesienie do Jednolitego Lokalizatora Zasobu („URL”) Witryny w jakimkolwiek komercyjnym lub niekomercyjnym medium bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub zakończenia, w stosownych przypadkach, takiej treści lub działalności. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie powiązane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści, które pojawiają się na stronie internetowej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

WSZYSTKIE ELEMENTY STRONY INTERNETOWEJ, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTY TRZECIEJ STRONY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE PRZEZ JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY I/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WYMAGAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, SĄ UDOSTĘPNIANE CI NA ZASADZIE „TAK JAK SĄ” I „TAK JAK DOSTĘPNE”, A WSZELKIE GWARANCJE, JAWNE I UKRYTE, SĄ ODRZUCANE W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM WYRZECZENIE SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI HANDLOWOŚCI, NIENARUSZANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE TYLKO W TYM ZAKRESIE, TheSoftware NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIKOLWIEK PRODUKTY TRZECIEJ STRONY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE PRZEZ JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY I/LUB JAKIKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WYMAGAĆ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, ZADOWALĄ TWOJE WYMAGANIA;

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SZKODY SPRAWIONEJ PRZEZ POBIERANIE

Odzwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie gwarantuje, że takie pobieranie jest wolne od zakażających kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ZA ROZUMIENIE I ZGODĘ NA TO, ŻE TheSoftware NIE PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCIDENTALNE, SPECJALNE, KOSZTOWE I/lub WZORCOWE SZKODY W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, DOBREJ WOLI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNE NIEWYRAŹNE STRATY (Nawet jeśli TheSoftware został poinformowany o możliwości takich szkód), W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI: (A) UŻYTKOWANIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKAKOLWIEK TRZECIA STRONA PRODUKU, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECI STRONY, ORAZ/LUB JAKIEJKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ WNIOSKIWAĆ NA STRONIE; (B) KOSZTY ZASTĘPCZOŚCI DÓBR I USŁUG POCHODZĄCE Z DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH Z, LUB TRANSAKCJI WPROWADZONYCH PRZEZ, STRONĘ INTERNETOWĄ; (C) NIEUDZIAŁ W KONKURSACH, USŁUGACH LUB PRODUKTACH TRZECIEJ STRONY OD NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECIEJ STRONY, LUB POWIATOWY OD ODPORNYCH NA PRODUKTY TRZECIEJ STRONY;

OCHRONA PRZEDSTAWICIELSTWA

Zgadzasz się zrekompensować i zabezpieczyć TheSoftware, każdego z ich rodziców, oddziałów i afiliantów, a także każdego z ich członków, pracowników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarki i/lub innych partnerów, od wszelkich i wszystkich roszczeń, wydatków (w tym kosztów związanych z ochroną prawna), szkód, pozew, kosztów, żądań i/lub wyroków, jakiekolwiek, złożonych przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikających z: (a) Twojego korzystania z Serwisu, Usług, Zawartości i/lub uczestnictwa w konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; and (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego paragrafu są na korzyść TheSoftware, każdego z ich rodziców, oddziałów i/lub afiliantów, a także każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każdy z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio wobec Ciebie we własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Serwis może udostępniać linki do innych stron internetowych i/ lub wskazywać na nie, w tym na takie, które są własnością i są prowadzone przez dostawców usług osób trzecich. Ponieważ TheSoftware nie kontroluje takich stron internetowych i/lub zasobów osób trzecich, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialny za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i postanowienia, polityki prywatności, zawartość, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z nich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Serwisu, a także wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z wszelkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Serwisu, oraz wszelkich innych informacji identyfikujących Ciebie, zgodnie z Warunkami naszej Polityki prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności, kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, mające na celu uszkodzenie, zniszczenie, manipulację, wandalizowanie lub zakłócenie działania strony internetowej jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszczęcia wszelkich środków prawnych wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego na takie działania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo oraz zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

WYBÓR PRAWA/SĄDU

Wszelkie spory wynikające z lub związane z Umową będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Estonii (bez względu na zasady kolizji prawnych). Jakiekolwiek wydane orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron i można je wprowadzić do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Nic w niniejszych postanowieniach nie będzie interpretowane jako uniemożliwienie stronom wniesienia środka zabezpieczającego w celu ochrony ich praw w oczekiwaniu na wynik postępowania przed arbitrażem. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie będziesz wnosić, dołączać się ani brać udziału w kolektywnym procesie sądowym dotyczącym żadnego roszczenia, sporu lub kontrowersji, które możesz mieć wobec TheSoftware i każdego z ich prawników, afiliatów, spółek zależnych, rodziców, agencji oraz członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agenci. Zgadzasz się na udzielenie środków zabezpieczających w celu zatrzymania takiego pozwu lub usunięcia cię jako uczestnika w sprawie.