Podmienky používania softvéru W E B S I T E DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI, PROSÍM

Ďakujeme, že ste navštívili webovú lokalitu (ďalej len „Webová lokalita“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „Webová lokalita“). Webová lokalita je internetovým majetkom spoločnosti TheSoftware (ďalej spoločne označovaná ako „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej lokality TheSoftware (ďalej len „Podmienky používania“) vo všetkom v rozsahu, keď: (a) pristupujete k Webovej lokalite; (b) zaregistrujete sa na odber noviniek alebo prihlásite sa na zoznam odberateľov alebo požiadate o informácie prostredníctvom Webovej lokality („Služby odberu“); (c) zaregistrujete sa pre účasť na propagačných akciách, súťažiach a/alebo tombolách ponúkaných spoločnosťou TheSoftware od času k času (ďalej len „Súťaž“); (d) vstúpite alebo sa pokúsite vstúpiť do partnerského programu alebo iného členstva organizácie, ktoré sú uvedené na Webovej lokalite („Členstvo“); a/alebo (e) objednáte si produkt a/alebo službu prostredníctvom Webovej lokality („Služby predávajúceho“, a spolu so Službami odberu a Členstvom „Služby“). Zásady ochrany súkromia spoločnosti TheSoftware („Zásady ochrany súkromia“), Oficiálne pravidlá súťaží aplikovateľné na každú Súťaž, Zmluvy o nákupe spoločnosti TheSoftware („Kúpna zmluva“), Zmluvy o členstve spoločnosti TheSoftware („Zmluva o členstve“), ako aj akékoľvek ďalšie prevádzkové pravidlá, politiky, ceníky a ďalšie dohodnuté podmienky alebo dokumenty, ktoré sa môžu časom zverejniť, sú výslovne tu zahrnuté odkazom (spoločne „Dohoda“). Dôkladne si prečítajte úplné podmienky Dohody. Ak nesúhlasíte s Dohodou vo svojej úplnosti, nemáte oprávnenie používať Služby a/alebo Webovú lokalitu žiadnym spôsobom alebo formou.

Spoločnosť TheSoftware VYHRADZUJE SI VÝSLOVNE PRÁVO ODMIETAŤ PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE A/LEBO SLUŽBÁM AKÉMKOĽVEK JEDINCI, KTORÝ JE PODROBENÝ ZÁKONU O OCHRANE SÚKROMIA DETAÍLOV DETÍ Z ONLINE PROSTREDIA Z ROKU 1998, AKO JE ZMENENÝ („COPPA“). Spoločnosť TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIENA PRÍSTUPU K SLUŽBÁM A/LEBO WEBOVEJ STRÁNKE AKÉMKOĽVEK JEDINCI, NA ZÁKLADOVOM A VÝLUČNOM UVAŽOVANÍ.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Zmluve v súvislosti s vaším používaním Webové stránky. Zmluva predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a TheSoftware, pokiaľ ide o vaše používanie Webovej stránky a preberá všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenie vo vzťahu k Webovej stránke. Zmluvu môžeme z času na čas upraviť podľa našej výhradnej diskrečnej slobody, bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude uverejnená na Webovej stránke a pred použitím Webovej stránky by ste mali prehliadať Zmluvu. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok a ustanovením uvedených v Zmluve platných v tom čase prostredníctvom pokračovania vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú dostupné iba pre osoby, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené pre použitie osobami do osemnástich (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby predplatného

Podľa podmienok dohody si môžete zaregistrovať na webe a po schválení spoločnosťou TheSoftware môžete získať alebo sa snažiť získať za poplatok alebo za žiadny poplatok služby predplatného. Služby predplatného vám poskytnú obsah e-mailov, textov a iného materiálu („obsah predplatného“), ktorý sa týka online marketingu poskytovaného spoločnosťou TheSoftware a jej partnermi tretích strán („poskytovatelia tretích strán“). Ak si prajete ukončiť príjem obsahu predplatného, jednoducho nám pošlite e-mail na [email protected]. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo iný materiál, ktorý je poskytovaný spoločnosťou TheSoftware a poskytovateľmi tretích strán a nemusíme sa na neho nutne spoľahnúť. Pri používaní obsahu predplatného a/alebo služieb predplatného buďte opatrní, majte zdravý rozum a dodržujte bezpečnostné opatrenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá za žiadne povinnosti ani záväzky voči vám v súvislosti s takýmto obsahom predplatného. Spoločnosť TheSoftware nezaručuje ani nespochybňuje, že obsah predplatného, ktorý je dostupný v súvislosti so službami predplatného, je presný, úplný alebo primeraný.

Služby členstva

Podľa podmienok dohody a dohody o členstve si môžete zaregistrovať na webe, súhlasiť s dohodou o členstve a po schválení spoločnosťou TheSoftware môžete získať alebo sa snažiť získať za poplatok alebo za žiadny poplatok členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré ponúka MTS Advertise OU. Ak chcete získať kópiu dohody o členstve, navštívte prosím webovú stránku konkrétneho členstva. Programy členstva spoločnosti TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, textom a iným materiálom („obsah člena“ a spolu s obsahom predplatného „obsah“), ktoré poskytuje spoločnosť TheSoftware a určitým poskytovateľom tretích strán, ktoré majú pomôcť členom pri ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a iný materiál, ktorý poskytujú poskytovatelia tretích strán spoločnosti TheSoftware, a nemusíme sa na neho nutne spoľahnúť.

Služby poskytovateľa

Vyplnením príslušných objednávok si môžete uskutočniť alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby prostredníctvom webovej stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať opisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán. Softvér neručí za to, že tieto opisy sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Softvér nie je zodpovedná ani za schopnosť získať produkty a/alebo služby z webovej stránky, ani za akékoľvek spory s predajcom, distribútorom a konečnými spotrebiteľmi produktov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Softvér nebude zodpovedná voči vám ani voči tretej strane za akýkoľvek nárok vyplývajúci z akýchkoľvek ponúkaných produktov a/alebo služieb na webovej stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti so registráciou pre služby, môžu zahrnovať, bez obmedzenia, niektoré alebo všetky nasledujúce informácie: (a) vaše úplné meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailovú adresu; (d) poštovú adresu (a fakturačnú adresu, ak je iná); (e) domáce telefónne číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte; a/alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované v príslušnom registračnom formulári („Údaje o registrácii služby“).

Ak nie je výslovne uvedené inak, akákoľvek budúca ponuka, ktorá vám bude dostupná na webovej stránke a rozširuje alebo inak zlepšuje súčasné funkcie webovej stránky, bude podliehať dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Softvér nie je zodpovedná ani za schopnosť používať a/alebo kvalifikovať sa na služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť Softvér nebude zodpovedná voči vám ani voči tretej strane za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo zrušenie akýchkoľvek služieb alebo iných produktov.

SÚŤAŽE

Od času k času ponúka TheSoftware promočné ceny a iné odmeny prostredníctvom sútaží. Poskytovaním pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným súťažným formulárom a súhlasom s oficiálnymi súťažnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete vstúpiť do súťaže a získať šancu vyhrať promočné ceny, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom každej súťaže. Ak sa chcete zapojiť do súťaží, ktoré sú zobrazené na webovej stránke, musíte najprv úplne vyplniť príslušný prihlasovací formulár a sťažíte sa poskytnúť pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrácii do súťaže.

UDIELENIE LICENCIE

Ako používateľ webovej stránky máte udelenú nevýhradnú, nezlučiteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a pridruženého materiálu v súlade s dohodou. TheSoftware má právo kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Website a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiadna časť webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v žiadnom forme alebo zahrnutá do akejkoľvek informačnej sústavy na vyhľadávanie, elektronické alebo mechanické. Nesmiete používať, kopírovať, napodobňovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, modifikovať, dekompilovať, demontovať, inžinierne prepracovať alebo prenášať webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné veci súvisiace so webovou stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a ďalších vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, duševného vlastníctva) práv. Akékoľvek kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systématické získavanie materiálov z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými formami odstraňovania alebo vyťahovania údajov, aby sa vytvorila alebo zostavila, priamo alebo nepriamo, zbierka, zostava, databáza alebo zoznam bez písomného súhlasu od TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom, ktoré si prezriete na alebo cez webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, CO-BRANDING, “FRAMOVANIE” A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nie je výslovne povolené TheSoftware, nikto nemôže vytvoriť odkaz na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na, logotypy, ochranné známky, obchodné značky alebo autorský materiál) na svojej webovej stránke alebo mieste na webe z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, “framing” webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (“URL”) webovej stránky v akejkoľvek komerčnej alebo nekomerčnej médiu bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu od TheSoftware je prísne zakázané. Výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou na odstránení alebo ukončení takéhoto obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete zodpovedný za všetku škodu s tým súvisiacu.

UPRAVOVANIE, MAZANIE A ÚPRAVA

V prípade potreby si vyhradzujeme právo úpravy a/alebo vymazania akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iného obsahu, ktorý sa objavuje na webovej stránke.

DISCLAIMER

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, KONTESTY, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SÚ VÁM POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADNÉM „AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“ A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ A NEVÝSLOVNÉ, SÚ ODMIETNUTÉ S NAJŠIRŠIEJ MOŽNEJ MIERE V SOULADE S PLATNÝM ZÁKONOM (VRÁTANE, ALE NEOBMEDZENÉ NA ODMIETNUTIE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV INTELEKTUÁLNEHO VLASTNÍCTVA A/LEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL). ZVLÁŠť, ALE NIJE V TOM OBMEZENÍ, TheSoftware NEZARUČUJE: (A) WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, KONTESTY, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTORÉ MÔŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SPĽŇUJÚ VAŠE POŽIADAVKY;

DISCLAIMER PRE SPÔSOBNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NA STIAHNUTIE

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware neručí za to, že tieto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNÉ VYJADRENIE A PREHODOVA ANOVA, ŽE TheSoftware NIE JE ZODPOVEDNÝ VOČI VÁM ALEBO AKÉMKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, DOPROVODNÉ A/LEBO VZORNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE OBMEZENÉ NA, ŠKODY SPÔSOBENÉ STRATOU ZISKU, DOBROTY, POUŽITIA, ÚDAJOV ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRAT (AJ KEĎ TheSoftware BYL VAROVANÝ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD), V ROZSAHU, AKÝ JE DOVOLENÉ ZÁKONOM: (A) POUŽITIE ALEBO NEPOUŽITIE STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚŤAŽÍ, OBSAHU, AKÝCHKOĽVEK TRETEJ STRAN POVAŽOVANÝCH PRODUKTOV, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH PRODUKTOV A/LEBO SLUŽIEB, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ O CEZ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÝCH PREDMETOV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, ÚDAJOV, INFORMÁCIÍ A/LEBO SLUŽIEB, ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH Z OBOCH ALEBO KKÚPROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY; (C) NEPODIELANIE SA NA SÚŤAŽIACH, SLUŽBÁCH ALEBO PRODUKTOCH TRETEJ STRANY OD AKÉHOKOĽVEK Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, ALEBO AKÁKOĽVEK NÁSLEDNÁ ODMEŤ TRETEJ STRANY;

INDEMNIFIKÁCIA

Súhlasíte s tým, že uhradíte spoločnosti TheSoftware, každému z ich materských spoločností, dcérskych spoločností a partnerských spoločností, ako aj každému z ich členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupracovníkov, a/alebo iných partnerov, škody až do výšky nárokovanú treťou stranou, vrátane, ale nie obmedzené na náklady na právne služby, škody, súdne spory, náklady, požiadavky a/alebo súde rozhodnuté celkom z vašej zodpovednosti alebo odvodené z: (a) vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do ľubovoľnej súťaže; (b) vášho porušenia dohody; a/alebo (c) vášho porušenia práv iného jednotlivca alebo entity. Ustanovenia tohto odseku sú určené na prospech spoločnosti TheSoftware, každej ich materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti a/alebo partnerskej spoločnosti, ako aj každého z ich úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnych zástupcov. Každá z týchto osôb a podnikov má právo tieto ustanovenia uplatniť a vymáhať priamo proti vám vlastným menom.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo odkazovať vás na nevrátane, ale nie obmedzené na tie, ktoré vlastnia a prevádzkuje poskytovateľ tretích strán. Pretože spoločnosť TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, vy tu týmto potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho spoločnosť TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedná ani nezodpovedá za žiadne obchodné podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamy, služby, produkty a/alebo ďalšie materiály na týchto webových stránkach alebo zdrojoch, ani za žiadne škody a/alebo straty v tomto súvislosti.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOVI

Používanie webovej stránky, a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré predložíte cez webovú stránku alebo súvisia s ňou, podliehajú našej Zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo použiť všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek iné osobne identifikovateľné informácie, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami našej Zásad ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich Zásad ochrany osobných údajov, kliknite tu.

Akákoľvek snaha jednotlivca, či už je zákazníkom spoločnosti TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak zasiahnuť do prevádzky webovej stránky je porušením trestného a občianskeho práva a TheSoftware sa bude dôsledne postarať o získanie nápravy vo všetkých relevantných prípadoch voči každému zodpovednému jednotlivcovi alebo subjektu, a to v najväčšom možnom rozsahu, ak je to povolené zákonom a férovým pravidlom.

VÝBER ZÁKONA/MIESTA ROZHODNUTIA

Akékoľvek spory vyplývajúce z dohody alebo s ňou súvisiace budú riadené a vykladané v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na zásady collaterálneho práva). Akékoľvek rozhodnutie bude pre strany konečné a výlučné a na základe neho môže byť vynesený rozsudok v akomkoľvek súde s príslušnou jurisdikciou. Nič v tejto dohode nemá byť výkladom prekážky pre akúkoľvek stranu pri vyhľadávaní súdneho predbežného opatrenia za účelom ochrany svojich práv počas rozhodovania v rámci rozhodovacieho konania. Do rozsahu povoleného právnymi predpismi sa zaväzujete, že nebudete iniciovať, zapojiť sa do žiadneho hromadného žaloby súvisiaceho s akýmkoľvek nárokom, sporom alebo kontroverziou, ktorú môžete mať voči spoločnosti TheSoftware a každému z ich zástupcov právnych, afiliov, dcérskych spoločností, materských spoločností, agentúr a ich príslušným členom, zamestnancom a zástupcom. Súhlasíte s prijatím súdneho predbežného opatrenia s cieľom zastaviť takýto súdny proces alebo vylúčiť vás ako účastníka sporu.